Üzletszabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az N&N 2001 Betéti Társaság(székhelye: 8900, Zalaegerszeg Hock János út 19, adószáma: 20947761-2-20, cégjegyzékszám: 20-06-036587 a továbbiakban: Szolgáltató) és az N&N2001 Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. A Szolgáltató adatai:
• Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg Hock János út 19.
• Üzlet, bemutatóterem, Ügyfélszolgálat és ügyintézés helyszíne: lásd 1.1 pont
• Telefonszám: 06-92-312-825,06-30217-2040
• Faxszám: 06-92-312-825
• Képviselő: Janiga Nagy Katalin
• Adószám: 20947761-2-20
• Cégjegyzékszám: 20-06-036587
• Bejegyző Bíróság:Zala Megyei cégbíróság, 8900 Zalaegerszeg Deák tér 7.
• Bankszámlaszám: MKB Bank, 10300002-10509145-49020017
• E-mail:
• Honlap: www.focicorner.hu

1.1
• Tárhelyszolgáltató: Matrixonline.hu Kft
• Székhelye:8989 Dobronhegy, Petőfi utca 1.
• Központi ügyintézésének helye:8900 Zalaegerszeg, Kispest u 9.1/4.
  Cégjegyzék száma:20-09-07041

1.2   Üzlet elérhetősége:
• Üzlet helye: 8900, Zalaegerszeg Hock János út 19,
• Üzlet nyitvatartási ideje: H-P: 8.00-16.00,Sz:8.00-12.00
• Telefon: 06-92-312-825,06-30-217-2040
• Fax: 06-92-312-825
• Internet cím: www.focicorner.hu
• E-mail:


2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.focicorner.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.
A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a 2013 évi V.törvény (PTK) és a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szabályozza.   A rendelet elérhető a következő helyen: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus, telefonon, emialben, postai úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerződés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéseket a Szolgáltató iktatja, és a szerződés létrejöttének évét követő ötödik év december 31-ig megorzi.
3. Regisztráció
3.1. A regisztráció a Weboldal fooldalán található „Regisztráció” menüpont alatt történhet az alábbi (kötelezo) adatok megadásával:
- személyes adatok:
• E-mail cím
• Választott jelszó
• Jelszó megerősítése
• Vezetéknév
• Keresztnév
• Település
• Irányítószám
• Közterület és házszám
• Telefonszám

- szállítási adatok:
• Szállítási név/Cégnév
• Település
• Irányítószám
• Közterület és házszám
• Értesítési telefonszám
- számlázási adatok:
• Név
• Település
• Irányítószám
• Közterület és házszám
• Adószám, ha a vásárló rendelkezik adószámmal.
A regisztráció a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található visszaigazolással válik érvényessé.
3.2. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók az „Adataim” menüpont alatt.  Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg a rendelés leadását követő munkanap reggel 8:00 óráig. Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.
3.3. A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán, számlázáson  kívül más célra nem használja fel. Előbbiek alól kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám) átadása, az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelek kiszolgáláshoz igénybevett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is biztosítják az adatok védelmét. Az Ügyfél a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.
3.4. A nem aktív regisztrációkat az utolsó belépéstől számított 365 nap után Szolgáltató törli.
3.5. A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a már regisztrált Ügyfél regisztrációját törölni.
3.6. A Webáruházba való regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el.
4. A szerződés tárgya
4.1. A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik.  A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben, telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.
4.2. Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.
4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól.
Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.
5. A megrendelés
5.1. Bár a Webáruházat bárki látogathatja, megrendelést csak regisztrált ügyfél adhat (lásd jelen ÁSZF 3. pontja). A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Megrendelésed fogadtuk” („Fogadott e-mail”) válik érvényessé. Amennyiben a visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. Szolgáltató minden esetben e-mailt küld „Rendelés visszaigazolás” tárggyal a rendelésről, amely tartalmazza a fizetendő összeget (adóval növelt), a szállítási költséget, az esetleges kedvezmények figyelembevételével, valamint tájékoztatást ad a várható szállítás napjáról. Szolgáltató „Rendelés visszagazolás” e-mailt a várható teljesítés időpontjának figyelembevételével legkésőbb a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül köteles megtenni. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.
5.2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5.3. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Rendelés és Szállítás” menüpont alatt található „A megrendelés menete”bekezdésben olvasható.
6. Fizetési feltételek
6.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek:
• utánvétel: fizetés készpénzben a szállítmányozó képviselőjének a megrendelt termék átvételekor;
• banki átutalás: a Szolgáltató által küldött rendelés-visszaigazolásban megadott összeget kell előre, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése előtt, átutalni a Szolgáltató bankszámlájára (jelen ÁSZF 1. pont).
• személyesen az üzletben (jelen ÁSZF 1.pont).
A fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.
6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.
7. Szállítási feltételek
7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 10 munkanap.
7.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetőség a rendelések összevonására.
7.3. A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a Szolgáltató külön jelzi.
7.4. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját.
7.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.
7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.
8. Elállás joga, módja, következményei
8.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében az Ügyfél a szerződéstől  tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.Az Ügyfél az elállási jogát a szerződésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.Az Ügyfélnek a terméket haladéktalanul,de legkésőbb 14 napon belül vissza kell juttatnia.Ha az Ügyfél nem a legkevésbé költséges , szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.Elállás esetén az Ügyfelet a termék visszaküldésének költsége terheli.Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
8.2. Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes  összeget, ideértve a teljesítéssel felmerült költségeket, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéséről számított tizennégy napon belül visszatéríteni. Az összeg visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél a rendelést postai úton vagy futárszolgálattal  vagy személyesen juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelés visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a visszaküldés költségeit a Szolgáltató nem vállalja át.
Visszaküldés címe: N&N 2001 Bt, 8900 Zalaegerszeg Hock János út 19
A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
8.4. Az elállási jog gyakorlása estén az Ügyfélnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

8.5.A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére
vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpo
ntja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt:

9. Garancia, szavatosság
9.1. A vásárlástól számított hat hónapon  belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok az Ügyfél számára felismerhetőek voltak.

9.2. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
9.3. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
9.4. A termék visszaküldésének költségét a ebben az esetben is a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
10.Kellékszavatosság
10.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
10.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

10.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
10.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.5.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.Termékszavatosság
11.1. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
11.2. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
• Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követoen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület. A termékek minoségével, biztonságosságával és a termékfelelosségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzodés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

•  Zala Megyei Békéltető Testület
• Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
• Telefonszáma: (92) 550-514
• Fax száma: (92) 550-525
• E-mail cím:

• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
13. Vegyes rendelkezések
13.1. A Szolgáltató által muködtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelossége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkezo bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelos.
13.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerzodési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés elott kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerzodési Feltételektol.
13.3. Jelen Általános Szerzodési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi 5. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerzodéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsodlegesen békésen kívánnak eljárni.
Zalaegerszeg.2014.09.09

Tovább
Információk

    Cégünkről
    Vásárlás menete
    Üzletszabályzat, adatvédelem
    Katalógusok letöltése

Ügyfélszolgálat

    Kapcsolat
    Árajánlatkérés
    Online garancia
    Oldaltérkép

Extrák

    Gyártók
    Akciók

Fiókom

    Fiókom
    Rendeléstörténet
    Kedvencek
    Hírlevél

Készítette: Matrixonline.hu Kft.
N&N Munkavédelmi Webáruház © 2014

 

 

Fizetési és Szállítási Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
Cégnév: N&N2001 Bt..
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u.19.
Bejegyző bíróság: Zala Megyei Cégbíróság, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 7.
Telefon: +36-92-312-825
Fax: +36-92-312-825
Adószám: 20947761-2-20
Cégjegyzékszám: 20-06-036587
e-mail:
web: www.focicorner.hu

Az átvételi lehetőség kezdetéről e-mail-en küldünk külön értesítést. Az átvételre a következő helyszínen van lehetőséged, melyet a rendelés leadásának folyamán választhatsz ki:

Zalaegerszeg Hock János utca 19.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-16 óráig, valamint szombaton 9-12 óráig.

Szállítás: A visszaigazolástól számított négy munkanapon belül, kézbesítjük a megrendelt terméket. A szállítást a GLS futárszolgálat végzi. Bruttó 20 000 Ft fölötti vásárlásnál a szállítási költséget a N&N 2001 Bt. magára vállalja!

Vásárlás bruttó értéke Szállítás költsége
20.000 Ft-ig: Bruttó 1500 Ft
20.000 Ft felett: Ingyenes

 ÁRUÁTVÉTELI MÓDOK

- Személyes áruátvétel (díjmentes,8900 Zalaegerszeg, Hock János u.19.)
- GLS futárszolgálat útján:

A Focicorner Webáruház-ban vásárolt termékek házhoz szállítása postai csomagküldő futárszolgálat útján történik. A csomagolás belföldön díjmentes.

A becsomagolt termékeket és a számlát a csomagküldő szolgálat útján küldjük el. A feladott csomagok várható kézbesítési ideje 3-5 munkanap és általában 10 - 16 óra között történik.
Az áru ellenértékének kifizetése a futárszolgálatnak készpénzben történik.

FIZETÉSI MÓDOK

- Készpénz fizetés az áru átvételekor
- Banki előreutalás   (Bankszámla szám: 10300002-10509145-49020017 Címzett:N&N 2001 Bt)
- Személyes átvétel üzletünkben (Díjmentes)

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi dokumentumokat, mivel az abban leírtaktól kizárólag a vásárlás előtt megkötött, írásos szállítási szerződés keretében tudunk eltérni. Szállítási szerződés kötésére rendszeres, és/vagy nagy mennyiségű vásárlás, vagy viszonteladó esetében van lehetőség. Szerződéskötésre van szükség az átutalásos fizetéshez is. Szállítási szerződés kötésével kapcsolatban kérjük, keressen minket telefonon, vagy e-mailben.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban és az alább elérhető kiegészítő dokumentumaiban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az N&N 2001 Bt. és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (továbbiakban vevő) között. A vásárlási szerződést az N&N 2001 Bt. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelés ideje szerint (dátum:óra:perc:mp) iktat, és a megrendelés leadásától számított egy évig tárol. A vevő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. A szerződés tárgya az N&N 2001 Bt. által munkaruhazat.hu néven üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó aloldalon ismerheti meg. Az N&N 2001 Bt. kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez a jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Az „Általános Szállítási Feltételek” és a honlapunk nyelvezete magyar.

Akcióink időtartalma és az adott kedvezmény mértéke üzleteinkben eltérhet a webáruházban tartott akciók időtartamától, valamint a webáruházban adott kedvezményektől. A webáruház szállítási és fizetési feltételei a webáruházban regisztrált vásárlók webáruházban leadott rendeléseire vonatkoznak és a feljebb részletezett vásárlási szerződés keretében érvényesek. Az üzletünkbe faxon, telefonon, emailben érkező rendeléseket nem tekintjük webáruházas rendelésnek, arra a normál bolti értékesítés szabályai vonatkoznak.

 SZAVATOSSÁG

Az 'Értékesítő' és a 'Vásárló' jogaira és kötelezettségeire a szavatosság és a jótállás tekintetében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248.§ ; 277.§ ; 305.§ ; 306.§ ; 306/A.§ ; 307.§ ; 308.§ ; 308/A.§ ; 308/B.§ ; 308/C.§ ; 309.§ ; 310.§ ; 311.§ ; 311/A.§ -az irányadó.

Bármilyen probléma esetén kérjük, először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz () .

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

Mindennemű felmerülő problémára melyet az 'Értékesítő' és a 'Vásárló' nem tud megoldani a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 248.§-ában foglaltakra figyelemmel a 151/2003.(XI.22.) és 72/2005.(IV.21.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.


Kérjük a számlát őrizze meg, mivel a jótállást csak a számla megléte esetében tudjuk teljesíteni a megvásárolt termék(ek) -re, ha az tartozékokkal együtt, hiánytalanul és eredeti csomagolásában jut vissza hozzánk.

ELÁLLÁSI JOG:

Megrendelése kapcsán a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet  a távollevők között kötött szerződésekről  rögzítetteknek megfelelően élhet a 'Vásárló' elállási jogával.

A 'Vásárló' a szerződéstől 14 munkanapon belül elállhat.
Az 'Értékesítő' köteles a 'Vásárló' által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

1. 'Vásárló' jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni felhasználói felületén illetve a e-mail címen.
Ebben az esetben a 'Vásárló'-t semmilyen költségviselés nem terheli.

2. A 'Vásárló' viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

3. Az 'Értékesítő' kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a 'Vásárló'-t terhelik.

4. Az 'Értékesítő' követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: N&N 2001Bt. 8900 Zalaegerszeg Hock János u.19.

Tel: +36-92-312-825

Fax: +36-92-312-825

E-mail:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Vevőnek az elállás szándékát 14 napon belül írásban kell jeleznie. (Vagy az áru egyidejű visszaküldésével, vagy anélkül.) A termék visszaküldése ezt követően is megtörténhet. Az elállási jog gyakorlásához a vevőnek a terméket az eredeti számlával együtt kell visszaküldeni címünkre. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik. A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az sértetlen állapotban érkezett vissza) az áru ellenértékét 7 napon belül átutalással eljuttatjuk a vevő részére. Szitázott, hímzett, vagy egyéb más módon egyedivé tett termékek visszaküldésére nincs lehetőség! Amennyiben a visszaérkezett áru nem sértetlen, úgy az eladó kártérítési igénnyel élhet vevő irányába. Amennyiben az áru sérülése maradéktalanul javítható, tisztítás, vagy egyéb munkafolyamat után az áru eladható, akkor a kártérítés mértéke az áru értékének 50%-a. Amennyiben az áru olyan sérüléssel érkezik vissza, amely az áru normál értékesítését nem teszi lehetővé (szakadt, festékes, törött, stb.) abban az esetben a kártérítés mértéke az áru értékének 100%-a.

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül kérheti az átvett termékek cseréjét.

A cserejog gyakorlásához a vevőnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban, az eredeti számlával együtt kell visszaküldeni címünkre. Kérjük megjelölni, hogy a terméket milyen típusú és méretű termékre kívánják cserélni! A cserével kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik. A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az sértetlen állapotban érkezett vissza) a csereterméket postafordultával lejuttatjuk a vevő részére. Amennyiben a kért termék nincs raktáron, úgy értesítjük a várható beérkezésről! A cserében kiküldött termék szállítási és csomagolási költségét kiszámlázzuk a vevő fele! Szitázott, hímzett, vagy egyéb más módon egyedivé tett termékek cseréjére nincs lehetőség! Amennyiben a visszaérkezett áru nem sértetlen, úgy az eladó kártérítési igénnyel élhet vevő irányába. Amennyiben az áru sérülése maradéktalanul javítható, tisztítás, vagy egyéb munkafolyamat után az áru eladható, akkor a kártérítés mértéke az áru értékének 50%-a. Amennyiben az áru olyan sérüléssel érkezik vissza, amely az áru normál értékesítését nem teszi lehetővé (szakadt, festékes, törött, stb.) abban az esetben a kártérítés mértéke az áru értékének 100%-a.

Utánvétellel, portóval feladott csomagokat a hatályos adójogszabályok miatt nem tudunk fogadni. (Számla nélküli kifizetés.) Ezért kérjük, hogy csomagját “Kísérőlevél belföldi postacsomaghoz” nyomtatványon adja fel vagy személyesen hozza el üzletünkbe.